0
Phương pháp tôi thể tích

Phương pháp tôi thể tích

Là phương pháp làm cứng sản phẩm trong môi trường dầu và nước phương pháp này giúp các phân tử trong phôi thép sắp xếp lại liên kết một cách nhanh chóng.Nhiệt độ tôi của phương pháp này dao động từ 800-880 độ C tùy thuộc vào các lọa thép

Các loại thép tôi như phổ biến SK3, SKS3, C45, C50…